Praktische zaken en organisatie

Header background image

(Juridische) zaken en indiensttreding van een vluchteling

Afhankelijk van de status van een vluchteling, kunnen er specifieke zaken zijn waar je als werkgever rekening mee moet houden. Een aantal zaken gelden voor alle vluchtelingen.

Een asielzoeker (zonder verblijfsvergunning) in dienst nemen
Een asielzoeker is iemand die zijn/haar herkomstland heeft verlaten om in een ander land asiel aan te vragen. Wanneer iemand asiel aanvraagt, wil hij/zij erkend worden als vluchteling. Niet iedere asielzoeker is dus een vluchteling. Tijdens de asielprocedure wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaald of de asielzoeker ook een vluchteling is.

Een asielzoeker mag pas werken als er een tewerkstellingsvergunning (TWV) is afgegeven. Deze kun je aanvragen bij het UWV en is gebonden aan een aantal voorwaarden:

 • De asielzoeker is ouder dan 18 jaar
 • De asielzoeker heeft een geldig Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-document)
 • De asielaanvraag is minimaal 6 maanden in behandeling
 • Het loon is marktconform, wat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de werknemer met deze kennis en ervaring gaat doen

Asielzoekers mogen maximaal 24 weken (14 weken voor artiesten) werken per periode van 52 weken.

Voor asielzoekers die vrijwilligerswerk gaan doen, is het niet nodig een TWV aan te vragen; je moet dan wel een vrijwilligerswerkverklaring aanvragen.

Een statushouder in dienst nemen
Als een asielzoeker als vluchteling erkend is door de IND en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ of ‘vergunningshouder’ genoemd.

Hiervoor zijn er geen bijzondere zaken die je moet regelen, maar houd wel rekening met de volgende dingen:

 • Je moet de werknemer vragen om een geldig ‘Vreemdelingen Identiteitsbewijs met verblijfsvergunning’
 • Je moet de einddatum van de verblijfsvergunning in de gaten houden. Wanneer een vluchteling een nieuwe verblijfsvergunning heeft, moet die opnieuw door de werkgever gecontroleerd worden. Tijdens de aanvraag voor de verlening van de verblijfsvergunning, mag de werknemer gewoon werken

Een Oekraïense vluchteling in dienst nemen
Oekraïense vluchtelingen zijn vrij om te werken in Nederland. Wel moet de indiensttreding twee dagen voor aanvang van het werkverband door de werkgever gemeld worden bij het UWV.

Bankrekening en Burgerservicenummer
Het profiel van een werkzoekende op RefugeeWork geeft aan of iemand beschikt over een BSN en bankrekeningnummer. Als je deze persoon in dienst wil nemen is het wel handig om dit te controleren. Deze zijn namelijk nodig om online belastingaangifte te doen en het loon uit te keren.

Afdrachten
Afdrachten (zoals loonheffing, pensioen en werkgeversverzekeringen) worden voor elke werknemer (ongeacht nationaliteit of status) opgebouwd volgens de arbeidsovereenkomst. Vluchtelingen hebben dus dezelfde regelingen als andere werknemers.

Regelingen en subsidies

In principe is het in dienst nemen van een vluchteling niet anders dan het in dienst nemen van een Nederlandse burger. Op het gebied van rechten en plichten zijn er weinig bijzonderheden. Er zouden eventueel extra kosten kunnen zijn voor bijzondere begeleiding, een langere inwerkperiode of cursussen.

Die extra kosten vallen vaak in het niet bij wat een vluchteling binnen jouw organisatie kan opleveren. Een aantal voorbeelden die veel werkgevers noemen zijn voldoening, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het beter aansluiten bij bepaalde klantgroepen. Verder betekent het ook dat je de arbeidsmarkt beter benut, betere bedrijfsvoering organiseert, het HR beleid versterkt en je (product)innovatie vergroot.

Er zijn ook verschillende regelingen en subsidies voor werkgevers die vluchtelingen in dienst nemen. Deze kunnen landelijk of lokaal geörganiseerd zijn.

Landelijke fiscale regelingen

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)
 • Loonkostenvoordeel (LKV)

Als je als werkgever recht hebt op één van de landelijke fiscale regelingen, dan stuurt het UWV een voorlopige berekening. Daarin staat voor welke werknemer(s) er recht is op een regeling en voor welk bedrag. De Belastingdienst keert het bedrag uit. Voor meer informatie over deze regelingen kun je kijken bij het UWV.

Gemeentelijke regelingen

 • Werk met behoud van uitkering (geen of minder loon te betalen)
 • Tijdelijke loonkostensubsidie
 • Stimuleringspremies
 • Tegemoetkoming in extra kosten (voor o.a. begeleiding)

Deze regelingen verschillen per gemeente. Voor meer informatie hierover kun je informeren bij het WerkgeversServicepunt (WSP) van de regio waar de vluchteling woont. Je vindt de juiste WSP op deze website.


Subsidieregelingen en vergoedingen voor werknemers met een arbeidsbeperking

 • Subsidie interne jobcoach
 • Subsidie praktijkleren
 • Loonkostensubsidie
 • Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
 • Vergoeding voor o.a. aanpassingen bedrijfspand

Meer informatie over deze regelingen kan gevonden worden bij het UWV.